Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
noki

2. Murat Dönemi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
II. MURAT DÖNEMİ (1421 – 1451)
Anadolu’daki Faaliyetler

Mustafa Çelebi İsyanı
Mehmet Çelebi’nin ölümünden sonra Mustafa Çelebi II. Murat döneminde Bizans’ın kışkırtması ile yeniden ayaklandı. II. Murat, Mustafa Çelebi’yi öldürterek bu sorunu tamamen çözmeyi başardı.

Şehzade Mustafa İsyanı
II. Murat, Bizans’ın Çelebi Mustafa’yı isyan için kışkırtması üzerine istanbul’u kuşattı. Bunun üzerine Bizans, II. Murat’ın kardeşi olan Şehzade Mustafayı kışkırtarak isyan etmesini sağladı. Şehzade Mustafa, Germiyan ve Karaman beyliklerinden topladığı kuvvetlerle Bursa’yı kuşatınca II. Murat İstanbul kuşatmasını kaldırarak 1423’te isyanı bastırdı.
II. Murat döneminde isyanların bastırılmasından sonra Menteşe ve Aydınoğulları toprakları tekrar Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Ayrıca Germiyanoğulları toprakları da, Ger-miyanoğlu Yakup Bey’in vasiyeti üzerine Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece II. Murat döneminin sonunda Anadolu’ daki siyasi birlik önemli ölçüde sağlanmış oldu.

Balkanlardaki Faaliyetler
II. Murat döneminde, Anadolu’da sorun çıktığında Balkanlar’da barışçı hareket etmek ve savunma yapmak; Balkanlar’ da sorun çıktığında ise Anadolu’da barış yapmak esasına dayalı bir politika izlenmiştir.
Venedikliler, Osmanlıların Adriyatik ve Ege denizlerine açılmalarını ticari çıkarları nedeniyle istemiyorlardı. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin Adriyatik ve Ege kıyılarına ulaşması Venediklilerle yeni sorunlar yaşanmasına neden oldu.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Venediklilere ait olan bazı toprakları alması üzerine 1430’a kadar sürecek olan Osmanlı Venedik savaşları başladı. Bu savaşlar sonunda Selanik, Yanya, Serez Orta ve Güney Arnavutluk Osmanlı yönetimine alındı ve Venedik ile barış yapılarak savaşlara son verildi.
II. Murat’ın Balkanlarda fetihlere devam edeceğini anlayan Sırplar ve Macarlar, Karamanoğulları ile birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak yaptılar. Bunun üzerine II. Murat önce Macarlar üzerine yürüyerek onları yendi, ardından Anadolu’ya geçerek Karamanoğullarını da yenmeyi başardı. Bundan sonra tekrar Balkanlara geçen II. Murat, Sırbistan’ı ele geçirdi, Belgrad’ı kuşattıysa da alamadı.
Bu gelişmeler üzerine Balkan ulusları Osmanlı Devleti’ne karşı yeni bir Haçlı ittifakı oluşturdular. Macaristan, Lehistan, Sırbistan, Eflak ve Papalık kuvvetlerinden oluşan bu ordu, Osmanlı kuvvetlerini 1443’te yenmeyi başardı.
II. Murat aynı anda Anadolu’da Karamanoğulları ve Balkanlar’da Haçlı ittifakı ile baş edemeyeceğini anlayınca barış isteğinde bulundu ve 1444’te Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması nı imzaladı.
Edirne Segedin Antlaşması’na göre;
✓ Bulgaristan’ın Osmanlı toprağı olduğu tanındı.
✓ Sırp Prensliği, Osmanlılara vergi vermek koşulu ile yeniden kuruldu.
✓ Eflak’ın Osmanlılara vergi vermeye devam etmesi, fakat Macar egemenliğinde kalması kararlaştırıldı.
✓ Tuna Nehri Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında sınır kabul edildi ve antlaşmanın on yıl sürmesi kararlaştırıldı.

Varna Savaşı (1444)
II. Murat, Edirne Segedin Antlaşmasından sonra Anadolu’ya dönerek Karamanoğullarını tekrar itaat altına aldıktan sonra tahta 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’i geçirdi. Bu durumdan yararlanmak isteyen Balkan ulusları yeni bir Haçlı ordusu oluşturarak harekete geçti. Osmanlıların Anadolu’dan Balkanlara kuvvet geçirmesini engellemek için Venedik gemileri Çanakkale Boğazı’nı ablukaya aldı.
Bu sırada yeniçeriler, Edirne’de ayaklandılar. Buçuktepe İsyanı adı verilen bu isyan, yeniçerilerin maaşlarına zam yapılarak bastırıldı.
Bu durum karşısında devlet adamlarının ve II. Mehmet’in isteği üzerine II. Murat tekrar tahta geçti.
Osmanlı ordusu Haçlı ordusunu Varna Savaşı’nda yenmeyi başardı.

Varna Zaferi, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda daha önce aldığı yenilgilerin izlerini sildi ve Balkanlar’daki Osmanlı egemenliğini daha da artırdı.
II. Kosova Savaşı (1448)
Varna Zaferi’nden bir süre sonra Arnavutluk’ta İskender Bey Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etti. durumdan yararlanmak isteyen Avrupalılar Osmanlı ilerleyişini durdurmak için tekrar bir Haçlı ittifakı oluşturdular. II. Murat, bu Haçlı ordusunu da II. Kosova Savaşı’nda yendi. 2. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Tuna Nehri’nin güneyindeki egemenliğini sağlamlaştırdı.

II. Kosova Savaşı sonucunda;
✓ Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti. Bu savaştan sonra Avrupalılar 1683 yılına kadar yeni bir Haçlı ordusu kuramadılar.
✓ Osmanlı Devleti’nin islam dünyasındaki saygınlığı arttı.

II. Murat Dönemi’ndeki Diğer Gelişmeler
✓ Yönetim konusunda bilgili devlet adamı yetiştirmek amacıyla Edirne’deki sarayda Enderun Mektebi açıldı.
Kapıkulu ordusuna asker yetiştirmek amacıyla Devşirme Sistemi uygulanmaya başlandı.


2. Murat Dönemi Resimleri

 • 4
  2. Murat Dönemi Haritası 3 yıl önce

  2. Murat Dönemi Haritası

 • 2
  2. Murat Tablosu 3 yıl önce

  2. Murat Tablosu

2. Murat Dönemi Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  2. Murta dönemi sunusu (ppt)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  II.Murad Dönemi (1426-1444/1444-1451)

  2. Sayfa
  Amacı: Balkanlarda Osmanlı aleyhine bozulan dengeyi yeniden sağlamak.*II.Murat, kuruluş döneminin son padişahıdır.*II.Murat, Türkçe’ye çok önem vermiştir. Devletin resmi kayıtları II.Murat’tan itibaren Türkçe tutulmuştur.İSTANBUL KUŞATMASITarih: 1422Sebep: II.Murat, Çelebi Mehmet’in oğlu Mustafa Çelebi’yi tahta çıkarmak isteyen Bizans’ı cezalandırmak istedi.Sonuç: 50 gün süren kuşatmayı, II. Murat, Mustafa Çelebi’nin Bursa’yı kuşatması üzerine kaldırmak zorunda kaldı.ŞEHZADE MUSTAFA OLAYI (Çelebi Mehmed’in oğlu)Tarih: 1422Sebep: Çelebi Mehmed’in oğlu Şehzade Mustafa tahta geçmek için Bizans ve Anadolu beyliklerinin desteği ile ayaklandı.Sonuç: 1423’te İznik’te yakalanarak öldürüldü.

  3. Sayfa
  EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI Tarih: 1444 Taraflar: Osmanlı- Macar+Sırp Maddeleri: 1- Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak. 2- Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek. 3- Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek. 4- Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak. 5- Antlaşmanın süresi 10 yıldır.En önemli maddesi: İki taraf birbirleriyle 10 yıl savaşmayacaklar.( II.Murad bu maddeyi antlaşmaya koyarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II.Mehmed’e bırakmak istiyordu. 10 sene sonra II.Mehmed savaşacak yaşa gelecekti.)*Segedin antlaşması sonucu tahtın II. Mehmet’e bırakılması Osmanlı devletinin içinde ve Avrupa’da olmak üzere iki önemli sonuç doğurdu.I.Osmanlı Yönetimine Etkisi: Küçük yaştaki bir şehzadenin tahta çıkması Osmanlı devleti içinde karışıklıklara sebep oldu. Çandarlı Halil Paşa ile öbür vezirler Şehabettin Paşa, II. Mehmet’in lalaları Zağnos Paşa, İbrahim paşa arasında nüfuz mücadelesi başladı. Bu mücadele Çandarlı sülalesinin yönetimden Fatih tarafından uzaklaştırılmasına kadar devam etmiştir.II. Avrupa’daki Etkisi: Çocuk yaşta bir padişahın tahta çıkması Avrupa’da yeni bir ümit doğurdu.Segedin anlaşmasının kabul edilemeyeceği ilan edildi.Yeni bir haçlı seferi hazırlığına girişildi.

  4. Sayfa
  VARNA SAVAŞITarih: 1444Taraflar: Osmanlı X Haçlılar (Macar, Erdel, Eflak, Leh, Venedik, Sırp, Alman)Sebepler: 1- Osmanlı tahtına 12 yaşındaki II.Mehmed’in geçmesi. 2- Haçlıların Avrupa’nın güneydoğusunu Türklerden korumak istemesi. 3- Edirne-Segedin Antlaşması’nı papanın onaylamaması üzerine geçersiz sayılması. 4- İstanbul’u Osmanlılardan korumak.Sonuçlar: 1- Hıristiyanların Osmanlıları Avrupa’dan atma ümitleri sona erdi. 2- Bizans’ın kaderi belirlendi. 3- Balkanlarda 500 yıl sürecek Osmanlı hâkimiyeti başladı, Rumeli’de kesin olarak Türk egemenliği sağlandı.4- Varna Savaşı’ndan önce II. Murad ikinci kez tahta çıktı.Varna Savaşı’nda İkinci Murad öğleden sonra muharebe meydanını gezer. Düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar : “ Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç ak sakallı görmedim. Hepsi genç hepsi taze! “ Bunun üzerine komutan şu cevabı verir: - Padişahım! Eğer içlerinde bir ak sakallı olsaydı, başlarına bu felaket gelir miydi?

  5. Sayfa
  II. KOSOVA SAVAŞITarih: 1448Taraflar: Osmanlı X Haçlılar ( Macar, Erdel, Eflak, Alman)Sebep: 1- Haçlılar Varna yenilgisinin izlerini silmek istediler. 2- Türk düşmanı Hunyadi Yanoş’un Macar kralı olup Haçlıların yardımı ile Osmanlılara saldırmakistemesi.Sonuç: 1- Avrupalı ülkeler saldırıdan savunmaya geçtiler. Haçlılar bir daha Türklere saldırmaya cesaret edemediler. (1683 tarihine kadar) 2- Bu zafer Türklerin kesin olarak Balkanlara yerleşmesini sağlamıştır.3- Eflak yeniden Osmanlılara tabi oldu. 4- Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan Osmanlı yönetimine girdi. Bu bölgelere Anadolu’dan getirilen göçmenler yerleştirildi ve özellikle Bulgaristan hızla Türkleşti. 5- Türklerin son savunma, haçlıların son saldırı savaşı olmuştur.

  6. Sayfa
  II. Murad, oğluna şöyle seslenir : “ Ey oğul, şunu iyice öğrenmelisin: Herhangi bir şeyin, devamlı olarak kaba kuvvet, kılıç, kahramanlık ve ezici güç zoruyla meydana gelmesiyle, akıl, tedbir, sabır, ileri görüşlülük, imtihan ve yorucu tecrübeler sonucu dilediğimiz şekilde meydana gelmesi arasında büyük farklılıklar vardır. Birinci yol her zaman geçerli olmadığı gibi, sakıncaları da çoktur. Bir adam bir bahçe dolusu meyveyi yemek için bir bahçeye girdiğinde, henüz olmamış ham meyveleri koparıp ağzına atsa, yemek istediği şey meyve değil belki de zehirdir. Fakat olgunlaşmasını bekleyip ondan sonra koparıp yese, yediklerine ancak o zaman meyve denebilir. Aklın gücü daima kılıçtan üstündür. Ben nice yiğitlerin akıllarını kullanamadıkları, sırf kılıçlarına güvendikleri için yok olduklarını gördüm. Güçlü kuvvetli olmak iyidir. Ancak kuvvet aklın emrine verilmelidir. Benim ecdadım, benim sayemde ölümden kurtulmuşlardır. Ben de, senin doğuşunla ve senden doğacak olanlarla ölümden ve daimi bir yok oluştan bir bakıma kurtulmuş sayılırım. Sen de öyle olacaksın. “ ( Popüler Tarih Dergisi, Mayıs, 2003, s. 23 )

  7. Sayfa


  8. Sayfa


  9. Sayfa


  10. Sayfa


  11. Sayfa


2. Murat Dönemi Videoları

 • 3
  3 yıl önce

  2. Murat dönemi videosu

2. Murat Dönemi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

2. Murat Dönemi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
2. Murat Dönemi Haritası
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)